Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie
 
 

ZESPÓŁ SZKÓŁ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W KROŚNIE


  Konkurs dla uczniów ZSKU Krosno
  dodany przez Eugeniusz Gąsior dnia 2021-09-26

  Dyrekcja Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie ogłasza konkurs na:

  1. Zaprojektowanie Loga promującego edukację zdalną na platformie Moodle,
  2. Zaprojektowanie banneru promującego edukację zdalną na platformie Moodle.

  Uczestnicy konkursu

  Konkurs skierowany jest do uczniów klas I – IV ZSKU Krosno.

  Warunki uczestnictwa w konkursie

  1. Uczestnik może zgłosić jeden banner i logo w konkursie.
  2. Każda praca ma być pracą indywidualną.
  3. Wymogi techniczne pracy:
  •    Logo należy wykonać w programie do grafiki wektorowej,
  •    Banner może być wykonany w programach do grafiki rastrowej i wykorzystywać własne zdjęcia połaczone z projektem graficznym.
  •    Prace należy wyeksportować do formatu PNG (minimalny wymiar szerokości  - 2000px)
  •    Należy dołaczyć wersję roboczą/źródłową danego programu.
  •    Rozdzielczość min. 300 dpi.
  •    Pracę konkursową, zapisaną w formacie PNG oraz wersji roboczej, należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: macmgrokno@wp.pl.
  W temacie wiadomości należy wpisać: „KONKURS oraz imię i nazwisko uczestnika”.
  Termin nadsyłania prac - 10 grudzień 2021

  Nagrody
  1. Zwycięskie prace zostaną wykorzystane jako elementy identyfikacyjne i promujące stronę platformy Moodle ZSKU Krosno.
  2. Ocena celująca z przedmiotu „Pracownia poligraficznych procesów przygotowawczych”,
  3. Atrakcyjne nagrody rzeczowe.

  Prawa autorskie. Prawa osób trzecich.
  1. Uczestnik konkursu oświadcza, że przesłana praca konkursowa, zwana dalej „Utworem”, została przez niego wykonana osobiście, nie stanowi opracowania cudzego dzieła i przysługują mu do niej wyłączne, pełne
  i nieograniczone prawa autorskie.
  2. Uczestnik konkursu przenosi na ZSKU Krosno prawa do ingerowania w strukturę Utworu, adaptacji oraz dokonywania zmian. Jedynie po stronie ZSKU Krosno leży prawo do publikowania Utworu. Uczestnik konkursu oświadcza, że przesłany Utwór nie jest obciążony żadnymi roszczeniami i prawami osoby trzeciej.
  3. Utwór nie może naruszać prawa do prywatności osób trzecich. Prezentowane na nim treści nie mogą przedstawiać ani propagować zachowań zabronionych przez prawo, nieobyczajnych lub godzących w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej.

            

       

  Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego księgowego w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie
  dodany przez dnia 2021-09-20

  Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego księgowego w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie.   Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego księgowego w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie >>>  
   Oświadczenie RODO >>>  
   Kwestionariusz kandydata >>>  
   

       

  Organizacja szczepień – informacja
  dodany przez Dyrekcja ZSKU dnia 2021-09-06

  Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało pakiet informacyjny na temat organizacji szczepień w szkołach. W materiałach znalazły się informacje dotyczące m.in. zakresu zadań dyrektora szkoły oraz współpracy z punktem szczepień. Oddzielny materiał został poświęcony kwestii obecności rodziców podczas szczepienia dziecka przeciw COVID-19. Informacje przygotowane przez MEiN zostały przekazane szkołom i placówkom za pośrednictwem Systemu Informacji Oświatowej.

  Proszę o zapoznanie się z informacją.

  https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/organizacja-szczepien--informacja-dla-dyrektorow-szkol-i-placowek         

       

  Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego księgowego w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie
  dodany przez Dyrekcja ZSKU dnia 2021-09-06

  Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego księgowego w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie.   Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego księgowego w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie >>>  
   Oświadczenie RODO >>>  
   Kwestionariusz kandydata >>>  
   

       

  Pierwsze spotkanie Szkolnego Koła Wolontariatu
  dodany przez Elżbieta Misiak-Gancarz dnia 2021-09-05
   
  2021Sep0521164286914500.jpg

   

   Jeśli lubisz pomagać ,kochasz ludzi i zwierzęta, czerpiesz radość i satysfakcję z pomocy innym – ta aktywność jest właśnie dla Ciebie!

  Szkolne Koło Wolontariatu zaprasza na pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie, które odbędzie się w dniu 9 września o godz.10.40 w sali 303.

   

  Serdecznie zapraszam.         

       

  Pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna dla młodzieży
  dodany przez Anna Korab dnia 2021-09-01
   
  2021Sep0116521376978200.jpg

  Informujemy, że Prezydent Miasta Krosna, w okresie od 1 września do 15 grudnia br. organizuje, w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych przy ul. Grodzkiej 10 bezpłatną pomoc psychologiczną i psychoterapeutyczną prowadzoną przez specjalistów mających doświadczenie w pracy z młodzieżą.

  Pomoc udzielana będzie dwa razy w tygodniu – poniedziałki i wtorki w godz. od 16:00 do 18:00.

  Szczegóły znajdują się w załączonym plakacie.

   

  pedagog szkolny

  Anna Korab         

       

  NABÓR WNIOSKÓW NA STYPENDIA SZKOLNE W ROKU SZKOLNYM 2021/22
  dodany przez Anna Korab dnia 2021-09-01

  NABÓR WNIOSKÓW NA STYPENDIA SZKOLNE W ROKU SZKOLNYM 2021/22

  W związku ze zbliżającym się terminem naboru wniosków o przyznanie stypendium szkolnego (socjalnego) dla uczniów w nowym roku szkolnym 2021/2022 Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krosna przypomina najważniejsze informacje, które mogą się przydać przy ubieganiu się o pomoc finansową.

  Komu przysługuje stypendium

  Stypendium szkolne może otrzymać uczeń mieszkający na terenie Gminy Miasto Krosno, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.

  Uprawnieni

  • uczniowie szkół publicznych i niepublicznych, niepublicznych szkół artystycznych oraz słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
  • wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

  Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie, uprawniająca do ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego nie może przekraczać kwoty 528,00 zł netto.

  Termin i miejsce składania wniosków

  Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek rodziców ucznia niepełnoletniego albo pełnoletniego ucznia. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z wymaganymi dokumentami będą przyjmowane w terminie od 1 do 15 września 2021 roku, w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a (formularz  wniosku dostępny poniżej lub u pedagoga szkolnego). Wniosek >>>

  Wszystkie dodatkowe informacje znajdują się na stronie WWW Urzędu Miasta Krosna.         

       

  Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym
  dodany przez Anna Korab dnia 2021-09-01

  Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 2021 r.

  Dofinansowanie w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 2020- 2022 udzielane jest uczniom:

  • słabowidzącym,
  • niesłyszącym,
  • słabosłyszącym,
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,
  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymienioną wyżej posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

  Rodzice/pełnoletni uczniowie posiadający odpowiednie orzeczenie uczęszczający w roku szkolnym 2021/2022 do krośnieńskich szkół:

  • branżowych,
  • liceów ogólnokształcących,
  • techników,
  • szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy,

  do 6 września 2021 r. mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 2021 r. w szkole, do której uczęszczają ich dzieci.

  Dodatkowe informacje zostaną przekazane młodzieży przez wychowawców oraz pedagoga szkolnego.         

       

  Wydawanie świadectw potwierdzających kwalifikacje zawodowe od 8 września!
  dodany przez Dyrekcja ZSKU dnia 2021-08-31

  Zgodnie z wytycznymi CKE informujemy, że wydawanie świadectw z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe z sesji czerwiec-lipiec 2021 r. będzie możliwe od dnia 8 września 2021 r.
            

       

  Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 - KOMUNIKAT dla uczniów Technikum Nr 7
  dodany przez Dyrekcja ZSKU dnia 2021-08-30

  Dyrektor Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie informuje uczniów Technikum Nr 7, że rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 odbędzie się w dniu 1 września 2021 o godz. 8:15 w dotychczasowej siedzibie szkoły na ul. Czajkowskiego 49.

  O godzinie 9:30 odbędzie się Msza Św. w kościele oo. Franciszkanów         

       


           

  Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie

  38-400 Krosno, ul. Czajkowskiego 49

  tel: 13-43-688-21, fax.13-43-224-73

  email: zespol@cku.krosno.pl

   

   

  Copyright © ZSKU Krosno 2021

  Przydatne linki